Audyt systemów informatycznych

Przeprowadzamy audyty systemów informatycznych, które pozwalają zweryfikować stopień realizacji projektu w odniesieniu do jego dokumentacji. Specyfiką takich projektów jest jego szczegółowość. Często dokumentacja dostawcy oprogramowania pozostawia wiele do życzenia i opisuje jedynie model biznesowy bez określenia obsługi mikroprocesów. Poprzez zastosowanie dobrych praktyk i wykorzystanie naszego doświadczenia w obszarach IT analizujemy dokumentację jednocześnie weryfikując jej realizację w systemie informatycznym.

Programy unijne oraz instytucje państwowe

Wspieramy także realizację projektów informatycznych dofinansowanych z Unii Europejskiej, udzielonych przez  Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Regionalną Instytucję Finansującą w zakresie B2B. Projekty związane z dofinansowaniem unijnym wiążą się z ich trwałością, która polega na wykazaniu realizacji projektu oraz wskaźników podanych w umowie z tymi instytucjami. Wskaźniki te muszą być mierzalnymi czynnikami i powinny być dowodem pełnego wykorzystania produktów projektu.

Posiadamy również doświadczenie przy projektach, które zostały przeanalizowane pod kątem ustawy o ochronie danych wrażliwych i osobowych kontrolowanej przez GIODO – Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jak również unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO. Wdrażane przez nas systemy informatyczne dostosowane są do aktualnych wymagań w tym zakresie.

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe wdrażane jest w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo dotyka kryzys, niszczący organizację lub jej obszar, a podejmowane przez kierownictwo działania nie przynoszą oczekiwanej poprawy.

Kryzys może mieć różne oblicza. Bez względu jednak na to, czy zawiódł czynnik wewnętrzny, czy też powód problematycznej sytuacji leży na zewnątrz, konieczne jest podjęcie działań zaradczych. Należy zaplanować szereg działań i systematycznie je realizować, aby możliwe było zminimalizowanie skutków oddziaływania kryzysu na organizację lub nawet całkowite ich wyeliminowanie.

Zarządzanie kryzysowe musi objąć całą organizację i wpisać się w całokształt zarządzania nią. Zacząć oczywiście należy od drobiazgowego przeanalizowania sytuacji i zdiagnozowania jej przyczyn i przebiegu. Zidentyfikować trzeba również najmniej i najbardziej narażone na negatywne skutki kryzysu obszary działalności firmy.

Zarządzanie kryzysowe wprowadzane jest po to, by możliwie najszybciej i najskuteczniej ograniczyć zasięg kryzysu i ochronić struktury objętej nim organizacji. Po załagodzeniu zaistniałych już i najbardziej dotkliwych konsekwencji, likwidowane są kolejno powstałe szkody oraz przywracany jest normalny tryb funkcjonowania firmy.

Tworzone są także strategie zarządzania ryzykiem, które niwelują możliwość powstania kryzysu w przyszłości przedwcześnie nim zapobiegając.

W zarządzaniu kryzysowym kluczowa jest odpowiednia koordynacja działań, bieżące i rzetelne informowanie wszystkich zainteresowanych, uspokojenie nastrojów oraz stworzenie takich warunków, które zachęcą wszystkich pracowników firmy do podjęcia niezbędnych prac oraz stworzą tymże pracom odpowiednią przestrzeń.

Zarządzanie kryzysowe w zakresie IT obejmuje najczęściej:
  • przejęcie realizacji lub zamknięcia nierentownego projektu informatycznego
  • zarządzanie zmianami organizacyjnymi i proceduralnymi
  • przemodelowanie procesów
  • wsparcie techniczne i merytoryczne w sytuacjach awaryjnych