Oprócz dostarczania firmom systemów szytych na miarę ich potrzeb, analizujemy i optymalizujemy również procesy biznesowe nie wchodzące w skład oprogramowania.

Jeśli więc chcesz usprawnić pracę w swojej firmie, wyeliminować niepotrzebne koszty, lepiej nią zarządzać, zautomatyzować niektóre procesy i poprawić wyniki przedsiębiorstwa – ta usługa jest dla Ciebie!

Analiza biznesowa

Analiza biznesowa pozwala określić potrzeby przedsiębiorstwa, zidentyfikować wąskie gardła i je wyeliminować lub ograniczyć. Dzięki analityce dowiadujemy się, jak obecnie przebiega realizacja celów biznesowych organizacji oraz jakie firma ma możliwości w tym zakresie, jaki w niej drzemie potencjał.

Analityka biznesowa pozwala nam również wskazać, co należy zmienić w istniejącej strukturze organizacyjnej, w procedurach, sposobie zarządzania, zarządzaniu operacyjnym czy też strategii informatyzacji, aby przybliżyć organizację do osiągnięcia celów biznesowych, by mogła ona utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku i tym samym efektywnie się rozwijać.

Jednym z czynników poglądowych naszych analiz jest diagram Pareto, który obrazuje najbardziej kłopotliwe obszary w procesach biznesowych. Na podstawie takiego diagramu określamy najistotniejsze zależności, uwzględniając główne mierzalne wskaźniki, jakimi można określić skuteczność procesu. Analizujemy zestawienie Pareto, rozpatrując możliwości rozwoju, poprawy lub zmiany mikroprocesów w konkretnym obszarze.

Po stworzeniu szczegółowej analizy mocnych i słabych stron obszarów przedsiębiorstwa przystępujemy do przemodelowania procesów biznesowych przy użyciu diagramów BPMN i UML. To kolejny element naszej analizy, który pozwala zobrazować procesy i odnaleźć w nich luk i wąskie gardła. Po ich rozpoznaniu nie proponujemy jednego rozwiązania, lecz sposoby na poprawę funkcjonowania obszarów firmy uwzględniając także czynniki wydajnościowe, jakościowe i ekonomiczne.

Analiza biznesowa w projektach informatycznych

Analiza biznesowa w projektach informatycznych opiera się na badaniu tych obszarów działalności, które dotyczą zagadnień związanych z zakresem projektu. Jeśli więc przykładowo projektem informatycznym jest wdrożenie systemu handlowego, to analiza obejmie obszary sprzedaży, zakupów i magazynu (logistyki).

Mapowanie procesów biznesowych

Fundamentem analizy w projektach informatycznych jest mapowanie procesów biznesowych na elementy aplikacji. Dzięki mapowaniu tworzone są schematy funkcjonowania przedsiębiorstwa z punktu widzenia procesowego. Mapa procesów pokazuje nie tylko, jak dokładnie one przebiegają, gdzie się rozpoczynają, a gdzie kończą, ale również ilustruje wzajemne powiązania i zależności pomiędzy tymi procesami, wskazuje odpowiedzialnych za poszczególne procesy, przepływ informacji i dokumentów w firmie oraz koszt każdego z procesów.

Mapowanie procesów znajduje wiele zastosowań, jednak najczęściej wykorzystywane jest w celu optymalizacji kosztów i podniesienia efektywności pracy, uporządkowania i ujednolicenia procedur, skalowania procesów i podnoszenia jakości podejmowanych działań czy wdrożenia lub modyfikacji rozwiązań informatycznych.

Mapowanie znajduje również zastosowanie w obszarze związanym z ochroną danych osobowych, gdyż umożliwia identyfikowanie miejsc przetwarzania tych danych oraz określenie sposobu i miejsca ich przetwarzania.

Analiza efektywności procesów

Analizując funkcjonowanie przedsiębiorstwa, skupiamy się również na tym, aby zmierzyć występujące w nim procesy. Dzięki temu wiemy, jakie są koszty prac w ramach zidentyfikowanych procesów oraz jakie czynności składają się na każdy z nich. Taki pomiar pokazuje, jak efektywne są poszczególne procesy i jednocześnie uwidacznia ewentualne zbędne ich elementy.

Optymalizacja procesów

Kolejnym krokiem, następującym po analizie biznesowej jest optymalizacja procesów, której celem jest obniżenie kosztów obsługi procesu, wzrost efektywności procesu i/lub skrócenie czasu jego trwania. Opracowane na podstawie analizy rekomendacje szczegółowo określają najbardziej optymalne usprawnienia.

Optymalizacja procesów w projektach informatycznych

Dostarczone na bazie szczegółowej analizy rekomendacje wskazują na konieczność wprowadzenia takich usprawnień, których koszt będzie dla organizacji możliwie najniższy. Często bowiem wiele usprawnień można wprowadzić bez konieczności wdrożenia drogiego systemu informatycznego lub wprowadzenia niewielkich modyfikacji w aktualnie użytkowanym oprogramowaniu.

  • Optymalizacja procesów w projektach informatycznych może dotyczyć różnych aspektów pracy z narzędziami informatycznymi. W pierwszej kolejności wprowadzane usprawnienia obejmują strukturę organizacyjną firmy, jak np. instruktaż stanowiskowy, szkolenia pracownicze. Nawet pozornie niewielkie zmiany w tym zakresie często okazują się bardzo efektywne.

  • Kolejnym krokiem na drodze optymalizacji jest wprowadzenie zmian na poziomie procesów. Usprawnienia w tym zakresie obejmują najczęściej konieczność przemodelowania przebiegu danego procesu i wdrożenia zmian w zakresie procedur firmy.

  • Kolejnym szczeblem na drabinie optymalizacji procesów są modyfikacje w zakresie narzędzi, a więc przeprowadzenie wszelkich czynności, związanych z określeniem zakresu funkcjonalnego przyszłego oprogramowania, wyborem konkretnego narzędzia oraz przygotowaniem przedsiębiorstwa na wdrożenie nowego systemu informatycznego. Na tym etapie optymalizacji powinien zostać również zakres niefunkcjonalny, na przykład konfigurowalność kolumn i kartotek czy też responsywność danej strony.

  • Ostatnim możliwym obszarem usprawnień jest automatyzacja procesów. Optymalizacja w tym zakresie dotyczy zautomatyzowania przetwarzania danych, np. w zakresie przesyłania dokumentów, wysyłania powiadomień, prognozowania sprzedaży, obsługi dostaw, rejestracji czasu pracy, zarządzania projektami, monitorowania pracy podwykonawców, zarządzania relacjami z klientami.